Fanta kampaania „AUGMENTED REALITY”

1.     KORRALDAJA

Fanta kampaaniat „Augmented Reality” (edaspidi: kampaania) korraldab AS Coca-Cola HBC Eesti, registrikood 10345833, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 800 2635 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas nende reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.

 

2.     KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

Joogid Fanta Orange, mis on 500ml, 1l, 1.5l ja 2l plastpudelites, millel on kampaaniasilt (edaspidi: kampaaniatoode), ning mida pakutakse müügiks Eesti territooriumil.

Kampaaniatoodete kampaaniasiltidel on tekst „Võida iga päev“ või inglise keeles „Win every day“ ning Shazam kood, mida skaneerides saab kampaanias osaleda.

 

3.     OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud (alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

 

4.     KAMPAANIA KESTUS

Kampaania “Augmented Reality” kestab: 04.04 – 25.05.2018.

Kampaaniatooteid müüakse kuni 25.05.2018 või kuni nende lõppemiseni (kui kampaaniatooted saavad otsa enne 25.05.2018).

Kampaaniatooted võivad olla saadaval ka pärast kampaania lõppemist, kuid sellisel juhul ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

Auhindu loositakse välja iga päev 04.04.2018 kuni 25.05.2018.

Koodi saab registreerida kuni 25.05.2018 kella 23:59:59-ni.

Auhindu saab lunastada kuni 15.06.2018.

 

5.     KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

6.     KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

a)     Kampaanias osalemiseks peab osaleja skaneerima Shazam koodi kampaaniatootel ja registreerima antud päeva kampaaniakoodi Fanta Augmented Reality telefonirakenduses.

b)    Kampaaniakoode jagab korraldaja Fanta Instagrami ja Facebooki ning sotsiaalmeedia mõjuisikute vahendusel.

c)     Iga päev jagatakse loosis osalemiseks uus unikaalne kampaaniakood ning varasemad kampaaniakoodid ei ole kehtivad.

d)    Võitjad peavad auhinna kättesaamiseks registreerima Fanta Augmented Reality telefonirakenduses oma kontaktandmed.

 

7.     AUHINNAD

Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 650 eurot.

Kampaania auhinnad on järgmised:

a)     26 Virtuaalreaalsuse mänguruumide kinkekaart.

Kinkekaardid kehtivad alates väljastamisest 1 aasta.

Ühe kinkekaardi väärtus on 10 eurot;

b)    26 Kasti Fanta Orange jooke. Kastis on 24 purki suurusega 330ml.
Ühe kasti väärtus on 15 eurot.

(edaspidi koos nimetatud: auhinnad).

 

8.     AUHINDADE VÕITMISE JA KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

Kampaanias osalemiseks peab osaleja skaneerima Shazam koodi kampaaniatootel ja registreerima antud päeva kampaaniakoodi Fanta Augmented Reality telefonirakenduses.

Registreerimise käigus peab osaleja täitma ankeedi, kus küsitakse tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit, aadressi ja kindla kampaaniapäeva koodi.

Registreerimisega võtab osaleja endale kogu vastutuse selle eest, et registreerimisel avaldatud informatsioon on tõene ja täpne. Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise. Iga päev saab iga osaleja kampaaniakoodi kasutada registreerimiseks ainult ühe korra.

Iga päev, alates 04.04.2018 kuni 25.05.2018 (kaasaarvatud), loositakse välja 1 võitja. Järgmine  võitja loositakse loosimissüsteemi/-tarkvara abil välja järgmisel päeval. Võitja loositakse välja vastavalt antud päeva loosimissüteemis/-tarkvaras automaatselt genereeritud kellaajale.

Iga päev loositakse välja:

a)     1tk Virtuaalreaalsuse mänguruumide kinkekaart väärtuses 10€

VÕI

b)    1tk kast Fanta Orange jooke. Kastis on 24 purki suurusega 330ml.

Auhinnad vahelduvad üle päeva. Üks osaleja (üks telefoninumber) saab kampaaniaperioodil võita maksimaalselt 4 auhinda.

Igale võitjale saadetakse e-mailiga automaatne teavitus enda võidust, sellele e-maili aadressile, mille ta registreerimise käigus ankeedile märkis.

Võitjate ees- ja perekonnanimed avaldatakse iga päev alates 5. aprillist Fanta ametlikul veebilehel: www.fanta.ee. Nädalavahetuse võitjad kuulutatakse välja sellele järgneval esmaspäeval.

Auhindade kättesaamine toimub posti teel sellele aadressile, mille võitja kinnitas ankeedil koodi registreerimise käigus.

Kampaanias osalejaks registreerides annab osaleja nõusoleku töödelda oma isikuandmeid, mille ta korraldajale andis, võitjate ees- ja perekonnanimede avaldamiseks ning kampaania korraldamiseks (nt võitjatega ühendusevõtmiseks, auhindade kättetoimetamise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Osalejatel on andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Kui võitja ei ole saanud teavitavat e-maili või ei ole auhinda kätte saanud, peab ta kahekümne ühe päeva jooksul alates võitjate nimede avalikustamisest Fanta ametlikul veebilehel võtma ühendust korraldaja klienditoega helistades telefonil 800 2653.

 

9.     KORRALDAJA VASTUTUS

Coca-Cola Company ega korraldaja ega nende esindajad ega agentuurid ei vastuta trükivigade ega kampaaniatoodete puuduste eest. Kõik kampaanias osalemise ja auhindade lunastamisega seotud kulud kannavad osalejad ning korraldaja neid ei hüvita, kui reeglitest ei tulene teisiti. Korraldaja ja Coca-Cola Company ei vastuta auhindade tarnimata või andmata jätmise eest, kui selle põhjuseks on osaleja valesti sisestatud aadress või kui osaleja ei ole auhinda kullerilt saanud vastu võtta.

 

10.   KAEBUSTE LAHENDAMINE

Kõik kampaaniaga seotud kaebused (eelkõige need, mis on seotud auhindade kättetoimetamise viisiga) tuleb esitada korraldajale kirjalikult 15. juuniks 2018 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 15.06.2018) aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti.

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi käesolevate reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglitega hõlmamata asjadega.

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud posti teel. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka telefoni teel.

 

11.  MUUD SÄTTED

Kampaania reklaamis esitatud teave kampaania kohta on mõeldud vaid infoks.

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel.

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib reegleid.

Kui reeglitest ei tulene teisiti, ei saa auhindu vahetada sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate reeglite punktis 1 kirjeldatud viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud.

Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta telefonil 800 2653 või veebilehel www.fanta.ee. Reeglite terviktekst on avaldatud aadressil www.fanta.ee.

Reeglid on kinnitanud AS Coca-Cola HBC Eesti juhatus.