Viimati uuendatud:15.03.2019

KASUTUSTINGIMUSED

Palun loe käesolevaid kasutustingimusi („tingimused”) hoolikalt. Need sisaldavad olulist infot käesoleva teenuse kasutamiseks. Kui midagi nendes tingimustes ei ole arusaadav, palu oma vanema või hooldaja abi.

Seda teenust pakub sulle COCA-COLA SERVICES SA („meie”), asukohaga Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüssel, Belgia. Käesolevad tingimused kirjeldavad, kuidas kasutada äppi Voice Funnerizer. Siitpeale nimetame seda äppi „teenuseks”.

Äpi Voice Funnerizer allalaadimisega kinnitad, et nõustud käesolevate tingimustega. Neid tingimusi on võimalik igal ajal lugeda, selleks klõpsa jaotises „Menüü” asuvat linki. Kui sa ei ole nende tingimustega nõus, siis ära sisene meie teenusesse ega kasuta seda.

Kui sa oled oma koduriigi seaduste kohaselt alaealine ega tohi veel siduvaid kokkuleppeid sõlmida, võid seda teenust kasutada vaid juhul, kui sul on olemas oma vanema või hooldaja juriidiline nõusolek. Meie teenus ei ole mõeldud alla 13-aastastele lastele. Palun ära sisene meie teenusesse ega kasuta seda, kui oled noorem kui 13.

1. Kas neid tingimusi saab muuta?

Meil on õigus neid tingimusi muuta, et need oleksid kooskõlas seadusemuudatustega või et kajastada teenusega seotud muudatusi. Sellisel juhul anname sulle sellest mõistlikul viisil teada ja postitame muudetud tingimused. Teenusesse sisenemisega ja selle kasutamisega pärast meie teate kättesaamist kinnitad, et oled muudatustega nõus. Kui sa ei ole muudetud tingimustega nõus, siis ära sisene teenusesse ega kasuta seda enam. Mis tahes meie tehtud muudatused ei puuduta sinu ja meie vahelisi võimalikke vaidlusi, mis võisid tekkida enne muudetud tingimuste jõustumise kuupäeva.

2. Kas me kogume ja töötleme sinu isikuandmeid?

Me ei kogu ega töötle sinu isikuandmeid äpi Voice Funnerizer kaudu.

3. Millised reeglid kehtivad sulle teenuse kasutamisel?

Teenust kasutades pead järgima seadust. Ühtlasi ei tohi sa:

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis on või võivad olla valed, solvavad, ähvardavad, hirmutavad, ahistavad, viha õhutavad, heidutavad või mõnel muul moel teiste inimeste suhtes lugupidamatud.

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis sisaldavad solvavat keelekasutust või muud solvavat sisu.

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis sisaldavad või propageerivad poliitilisi ideid või sõnumeid, alkoholi, narkootikume, tubakatooteid või relvi.

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis kuuluvad teisele isikule, välja arvatud juhul, kui teine isik on andnud selleks kirjaliku loa. Teisisõnu, kõik, mida sa postitad või saadad, peab olema sinu enda loodud.

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis sisaldavad teise isiku häält või isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui sul on teise isiku kirjalik luba või, kui ta on alaealine, tema vanema või hooldaja luba.

• Postitada ega muul moel jagada mis tahes materjale, mis sisaldavad mõne muu ettevõtte nime kui meie oma.

• Postitada ega muul moel jagada ega kasutada viiruseid ega muid arvutikoode, faile ega programme, mis võivad kahjustada meie teenust, süsteeme või muud vara.

• Kasutada teenust mis tahes kommertslikul (st mitte isiklikul) eesmärgil, näiteks et postitada reklaame.

• Kasutada teenust pettuse eesmärgil või mis tahes muul seadusevastasel viisil.

• Koguda infot teiste kasutajate kohta.

• Sekkuda teenuse toimimisse ega takistada kellelgi teisel teenust kasutamast.

• Üritada teenust või selle osi lahti võtta, välja arvatud juhtudel, kui seadus ei võimalda meil seda sulle keelata.

• Eemaldada teenuselt ühtegi autoriõiguse, kaubamärgi ega muud omandi tähist. Sellised tähised on näiteks ®, ™ja ©.

• Kasutada teenuse mis tahes osi teistes toodetes ja teenustes.

Teenuse kasutamiseks vajalike seadmete, internetiühenduse ja mis tahes muu varustuse ja teenuste hankimise ja maksmise eest vastutad sina.

4. Kas teenuse kasutamiseks tuleb registreeruda?

Teenuse kasutamiseks ei ole tarvis registreeruda. Teenus on kättesaadav pärast äpi Voice Funnerizer allalaadimist ja installimist oma mobiilseadmesse.

5. Kuidas on lood sinu sisestatud sisuga?

Teenus võib sul võimaldada salvestada häälsõnumeid ja kohandada neid heliefektide ja häälefiltrite lisamise teel (me nimetame seda „loominguks”) äppi Voice Funnerizer, salvestada loomingut oma mobiilseadmesse ja seda jagada teiste äppide kaudu, sealhulgas e-post, sotsiaalmeedia ja sõnumivahetusprogrammid, mis ühilduvad äpiga Voice Funnerizer. Sinu looming on täielikult sinu oma. Meie ei jälgi, muuda ega eemalda sinu loomingut ei enne ega pärast selle jagamist. Kuna aga teised kasutajad võivad sinu loomingut vastu võtta ja esitada, siis ole selle sisu suhtes hoolikas. Samuti tuleb hoolikas olla teiste isikute loomingu edasisaatmisel või mõnel muul moel kasutamisel. Meie ei vastuta sinu ega kellegi teise loomingu eest ega ka sinu suhtluse eest teiste kasutajatega. Kui otsustad avaldada teenuse kaudu oma isikuandmed või muud informatsiooni teistele isikutele, siis teed seda enda vastutusel.

6. Milline sisu kuulub meile?

Meile ja meie teenuse pakkujatele kuulub teenus, mis on kaitstud teatud õiguste ja seadustega. Meie kaubanimed, kaubamärgid, teenindusmärgid ja nendega seotud logod, ikoonid, heliefektid ja häälefiltrid (nimetame neid koos „meie märgid”) esinevad meie teenuse sees. Sa ei tohi kasutada meie märke seoses mitte ühegi teise meile mittekuuluva toote ega teenusega ega mingil moel, mis võib tekitada segadust meile kuuluvate märkide omaniku suhtes.

7. Millised kohustused on meil seoses meie teenusega?

Teenuse kaudu kättesaadav sisu on mõeldud üksnes üldise teabe eesmärgil kasutamiseks ega sisalda nõuandeid. Püüame teenust kogu aeg töös hoida, kuid me ei saa tagada, et see on igal hetkel kättesaadav, uuendatud, täielik, korrektne ja turvaline. Teenus võib sisaldada vigu ja materjale, mis rikuvad käesolevaid tingimusi. Pealegi võib juhtuda, et teised isikud võivad teenust ilma meie loata muuta. Kui märkad mõnd sellist muudatust, siis palun anna sellest meile teada e-posti aadressil kharm@coca-cola.com.

Me ei vastuta ühegi kahju eest, mis võib tekkida teenuse kasutamisest (või suutmatusest seda kasutada), sealhulgas pahavarast, viirustest ja ebakorrektsest või ebatäielikust infost või materjalidest tingitud kahjude eest, välja arvatud juhul, kui kahju on tingitud meie tahtlikust väärkäitumisest või raskest hooletusest.

8. Millised kohustused tekivad sinul, kui meid kaevatakse kohtusse?

Kui meid kaevatakse kohtusse põhjusel, et sa oled käesolevaid tingimusi rikkunud (näiteks salvestanud, postitatud või mõnel muul moel jaganud teise isiku häält ja see isik kaebab meid kohtusse tema hääle omavolilise kasutamise pärast), siis, juhul kui see on seadusega lubatud, pead sa tasuma meile kõik kohtuasjaga seotud kulud. Need kulud võivad sisaldada näiteks rahasummat, mida oleme kohustatud tasuma meid kohtusse kaevanud isikule, kaitsekulusid (sh meie advokaadi tasu) ning muid kulusid ja tasusid.

9. Kuidas käesolevaid tingimusi peatada saab?

Meil on õigus neid tingimusi ja sinu õigust teenust kasutada lõplikult või ajutiselt peatada. Võimaluse korral püüame sind sellisest peatamisest või lõpetamisest vähemalt kakskümmend neli (24) tundi ette teavitada. Kui meil on aga põhjendatud alust arvata, et sa oled neid tingimusi olulisel määral rikkunud, siis võime sinu teenuse kasutamise õiguse viivitamata peatada või lõpetada.

Sa võid teenuse kasutamise igal ajal lõpetada. Selleks tuleb sul Voice Funnerizer desinstallida vastavalt oma operatsioonisüsteemi juhistele.

Meie lõpetame teenuse pakkumise siis, kui kampaania „Make Your Mouth Funner” („Tee oma suu naljakamaks”) on lõppenud.

10. Millised seadused kehtivad nende tingimuste suhtes?

Nende tingimuste suhtes kehtivad Eesti seadused. Kõik sinu ja meie vahelised teenusega seotud vaidlused lahendavad Eesti pädevad kohtud.

11. Kuidas meiega ühendust saab?

Kui sul on mõni teenusega seotud soovitus, küsimus või kaebus, siis palun saada e-kiri aadressil kharm@coca-cola.com. Ära kasuta meievahelises elektroonilises kirjavahetuses oma krediitkaardi andmeid ega muud tundlikku teavet.

Kui jagad meiega ideid või soovitusi teenuse kohta, siis nõustud sellega, et sinu ideed ja soovitused ei ole konfidentsiaalsed ja et me võime neid mis tahes eesmärgil kasutada ilma makse- või muu kohustuseta sinu ees ja ilma kohustuseta sind nende allikana mainida.

12. Kas on veel mingeid tingimusi, mis kehtivad seoses sellega, et sa meie teenust kasutad?

Välja arvatud juhul, kui sul on selleks meie nõusolek, ei saa sa käesolevate tingimustega sulle antud õigusi anda edasi teistele isikutele ja sa ei saa panna kedagi teist vastutama käesolevate tingimustega sulle pandud kohustuste täitmise eest. Meil on õigus anda või üle anda käesolevate tingimustega sätestatud õigusi osaliselt või täielikult. Kui otsustame mis tahes käesolevate tingimustega sätestatud õigust mitte jõustada, siis see otsus ei tähenda seda, et me automaatselt keeldume kõnealust õigust edaspidi mis tahes muul ajal jõustamast. Tingimustes kasutatud punktide pealkirjad on mõeldud üksnes lugemise hõlbustamiseks; need ei defineeri ega selgita punkte ega sätteid. Kui käesolevates tingimustes on kasutatud sõnu „sealhulgas” ja „sisaldama”, siis tuleb seda tõlgendada nii, nagu järgneks neile fraas „ilma piiranguteta”. Kui meil on tarvis sind millestki teavitada, näiteks käesolevate tingimuste muudatustest, siis võime seda teha teenuse kaudu.