Isikuandmete kaitse teatis – #SketchFanta

VIIMATI MUUDETUD: 15.01.2019

Sisukord

 

Isikuandmete kaitse teatis 

Isikuandmed 

Kuidas me teie isikuandmeid kogume? 

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame? 

Kellele teie isikuandmeid avaldatakse? 

Kuidas me edastame teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole? 

Millised on teie õigused seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid, ja kuidas saate neid kasutada; kuidas saate meiega ühendust võtta? 

Teie isikuandmete säilitamise aeg 

Kohaldatav seadus 

Isikuandmete kaitse teatise ajakohastamine 

 

1. Isikuandmete kaitse teatis

  The Coca-Cola Company ja tema sidusettevõtted hoolivad andmekaitsest ning soovivad, et te teaksite, kuidas nad andmeid koguvad, kasutavad ja avaldavad otseselt või kaudselt seoses teie kui üksikisikuga (edaspidi isikuandmed).

 

  Selles isikuandmete kaitse teatises (edaspidi isikuandmete kaitse teatis) kirjeldatakse, kuidas ettevõte NV Coca-Cola Services SA, mille registreeritud aadress on Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüssel (edaspidi meie), töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud seoses kampaaniaga, mida korraldatakse sotsiaalmeedias [Facebook, Instagram jne] Fanta fännilehel (edaspidi FB fännileht). [Facebook/Instagram] on sotsiaalmeedia platvormid, mida me kasutame selleks, et saaksite osaleda meie kampaanias #SketchFanta. Pange tähele, et nendel sotsiaalmeedia platvormidel on oma isikuandmete kaitse eeskirjad, mida teie suhtes kohaldatakse.

 

  Siinne isikuandmete kaitse teatis kirjeldab täpsemalt järgmist: mis tüüpi isikuandmeid me kogume; kuidas me neid isikuandmeid kasutame, kellega neid jagame ning kus ja kui kaua neid hoiame; teie valikuvõimalusi seoses sellega, et me kasutame teie isikuandmeid. Lisaks kirjeldame meetmeid, mida rakendame selleks, et kaitsta teie isikuandmeid ja teavitada teid sellest, kuidas te saate meiega eeltoodu selgitamiseks ühendust võtta.

 

  Siinset isikuandmete kaitse teatist saate lugeda FB fännilehel märkmete alt. Täname, et te selle isikuandmete kaitse teatisega põhjalikult tutvute.

 

 

 

2. Isikuandmed

a. Isiklik teave

 Kogume ja töötleme teie kohta järgmist teavet:

nimi;

kasutajanimi;

profiilipilt;

isikuandmed, mis on seotud teie osalemisega #SketchFanta võistlusel (nt kampaania tüüp; kampaanias osalemise kuupäev ja kellaaeg; sotsiaalmeedia kanal, kuhu postitati kasutaja loodud sisu; #SketchFanta võistluse tulemused; kas teie kui kasutaja loodud sisu kasutatakse lõplikus videos ja jagatakse meie profiilides.

Me ei kogu ega töötle:

b. delikaatseid andmeid, st delikaatsete aspektidega seotud isikuandmeid, nagu:

rassiline või rahvuslik päritolu;

poliitilised vaated;

religioosne kuuluvus või muud veendumused;

tervise- või haigusseisund;

kriminaalne taust;

ametiühingusse kuulumine;

seksuaalne sättumus.

Palun ärge edastage ega avaldage meile veebilehel, selle kaudu või muul moel delikaatseid isikuandmeid.

3. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Kogume teie isikuandmeid järgmiselt:

 

kasutades Facebooki otsingumootorit (või Instagrami või muu kohaliku turu sotsiaalvõrgustiku otsingumootorit, mida kampaania jaoks rakendatakse), et otsida #SketchFanta teemaviitega postitatud sisu ja sellist sisu, milles mainitakse näiteks meie lehekülge @fantaeesti. Leiame teie sisu ainult siis, kui kasutate mõlemat (teemaviide + mainimine);

kui annate oma isikuandmed meile vabatahtlikult: kogume teie kohta teavet, nagu nimi, sünniaeg, sugu, pilt jms, kui te sellise teabe vabatahtlikult meile annate (näiteks muu isiklik teave, mida sisaldab teie video või foto, mille olete postitanud teemaviitega #SketchFanta ja milles on mainitud ka aadressi @fantaeesti);

veebist väljaspool: kogume teie isikuandmeid siis, kui te pole veebilehele sisse logitud, juhul kui te võtate meie klienditeenindusega ühendust. Juhime teie tähelepanu isikuandmete kaitse teatisele, kui te meie klienditeenindusega ühendust võtate.

 

4. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a. Kampaania jooksul:

 

võime teie profiiliteavet ja kampaanias osalemiseks esitatud isikuandmeid kasutada kampaaniate vajaduste jaoks, milles te võite osaleda (nt teile vastaval sotsiaalmeedia leheküljel otseteadete saatmiseks, teie isikuandmete edastamiseks oma partneritele).

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine sel eesmärgil põhineb vastava kampaania tingimuste täitmisel.

 

b. Teie päringutele vastamine:

 

vastame teie päringutele, kaebustele, küsimustele ja ettepanekutele, mis te olete meile saatnud klienditeeninduse või muude sidekanalite kaudu ning mis puudutavad kampaaniat vms tegevust.

 

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine sel eesmärgil põhineb meie õiguspärasel huvil käsitleda piisavalt ja õigel ajal päringuid, kaebusi, küsimusi ja ettepanekuid, mis te olete esitanud seoses kampaania vms tegevusega, ning tagada, et täidame oma kampaaniate jms tegevuse korraldamisega seotud kohustused.

 

c. FB fännilehe tingimuste ja siinse isikuandmete kaitse teatise muutused:

 

et teavitada teid jooksvalt FB fännilehe tingimuste ja siinse isikuandmete kaitse teatise muutustest.

 

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine, et anda teile teavet FB fännilehe tingimuste ja isikuandmete kaitse teatise muudatuste kohta, põhineb meie õigustatud huvil teavitada teid nende muudatuste jõustumisest ette.

 

d. Meie kampaania tehnilise teostuse parendamine:

võime kasutada teie profiiliteavet ja kampaanias osalemiseks antud isikuandmeid selleks, et parendada oma kampaaniate tehnilist külge.

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine sel eesmärgil põhineb meie õiguspärasel huvil parendada oma kampaaniate toimimist.

e. Õiguslikud kohustused:

et täita meie seaduslikke kohustusi, kohtumenetlusi või valitsusasutuste korraldusi, sealhulgas teie elukohariigist väljaspool asuvate riigi- ja valitsusasutuste korraldusi, kui me leiame, et oleme seaduslikult kohustatud neid täitma ning kui teie isikuandmeid on vaja avaldada vastavate seaduslike kohustuste, menetluste või valitsuse korralduste täitmiseks.

 

Töötlemise seaduslik alus: töötleme teie isikuandmeid sel eesmärgil oma seadusest tulenevate kohustuste alusel.

 

f. Meie huvide kaitse:

jõustada meie tingimused; seaduslikult kaitsta meie või meie sidusettevõtjate tegevust; seaduslikult kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtjate õigusi, andmeid, turvalisust või vara; võimaldada meil kasutada ettenähtud õiguskaitsevahendeid või piirata kahju, mis võib meile tekkida.

 

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine sel eesmärgil põhineb meie õiguspärasel huvil oma organisatsiooni kaitsta.

 

g. Ühinemis- ja ostutehingud ning muud korporatiivsed toimingud:

 

meie ettevõtte, varade või kapitali ümberkujundamiseks, ühinemiseks, müügiks, ühisettevõttesse paigutamiseks, üleandmiseks, võõrandamiseks või muul moel käsutamiseks tervikuna või osaliselt (sealhulgas pankroti- vms menetlusega seoses).

 

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine ühinemis- ja ostutehingute tegemise eesmärgil ning eespool mainitud korporatiivsed toimingud põhinevad meie õiguspärasel huvil viia oma ettevõtte strateegia ellu.

 

h. Pettuste avastamine:

võime teie profiiliteavet ja kampaanias osalemiseks antud isikuandmeid kasutada selleks, et teha kindlaks, kas vastavas kampaanias pannakse toime pettusi.

 

Töötlemise seaduslik alus: teie isikuandmete töötlemine sel eesmärgil põhineb meie õiguspärasel huvil kaitsta oma organisatsiooni pettuse eest.

5. Kellele teie isikuandmeid avaldatakse?

Teie isikuandmeid avaldatakse järgmistele isikutele:

a. Coca-Cola Balti Jookide AS, kes aitab meil kampaaniaid juhtida 

 

b. Isobar Greece, mis aitab meil luua #SketchFanta võistluse lõpliku video.

 

c. Gravitas Partners UAB, kes haldab sotsiaalmeedia kontosid

 

6. Millised on teie õigused seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid, ja kuidas saate neid kasutada; kuidas saate meiega ühendust võtta?

a. Teie õigused seoses sellega, et me töötleme teie isikuandmeid

 

Seoses teie isikuandmete töötlemisega, nagu siinses isikuandmete kaitse teatises kirjeldatud, on teil õigus:

saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame;

 

nõuda meilt mistahes ebatäpsete isikuandmete ajakohastamist või parandamist või ebatäielike isikuandmete täiendamist;

 

nõuda, et lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise oma kampaaniate ja veebirakenduste parendamiseks.

 

Teatud asjaoludel on teil ka õigus:

esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid;

 

nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist;

 

piirata teie isikuandmete töötlemist meie poolt;

 

nõuda, et edastaksime teile teie isikuandmed, või edastada või lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale.

 

b. Oma õiguste kasutamine

Kui soovite oma ülaltoodud õigusi kasutada, siis võite meiega allpool toodud viisil ühendust võtta.

 

Võite saata meile e-kirja aadressil kharm@coca-cola.com.

 

Võite meile helistada numbril +372 5076713.

 

Võite saata meile kirja postiaadressil Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn.

 

Võite saata meile teate otse sotsiaalmeediakanali lehekülje kaudu.

 

Palun täpsustage selgelt, millise teabe ülevaatamist või muutmist te soovite.

 

c. Andmekaitseametniku kontaktandmed

 

Võite meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta järgmisel aadressil: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

d. Õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele

Teil on õigus esitada pädevale järelevalveasutusele kaebus (eriti liikmesriigis, kui te tavaliselt elate või töötate või kus väidetav rikkumine toimus).

 

8. Teie isikuandmete säilitamise aeg

Soovime hoida teie isikuandmed alati täpsed ja ajakohased. Kustutame teie isikuandmed siis, kui me neid enam ei vaja.

Säilitame teie isikuandmeid nende kampaaniate toimumise ajal, milles te osalete, ilma et see piiraks kohaldatavaid säilitamise kohustusi ja aegumisperioode:

9. Kohaldatav õigus

Siinse isikuandmete kaitse teatise suhtes (sh selle tõlgendamisel) kohaldatakse Belgia seadusi.

10. Isikuandmete kaitse teatise ajakohastamine

 a. Kui soovite teada, millal seda isikuandmete kaitse teatist viimati muudeti, siis vaadake lehekülje ülaservas toodud kuupäeva „VIIMATI PARANDATUD“.

 

 b. Kõigist isikuandmete kaitse teatise kavandatud muudatustest teavitatakse teid piisavalt varakult enne nende muudatuste jõustumist.

 

Võite siinse isikuandmete kaitse teatise (ja selle mistahes parandatud versiooni) printida või alla laadida või säilitada selle koopia muul moel.

 

 

Autoriõigus 2018 The Coca-Cola Company. Kõik õigused kaitstud.