Fanta kampaania „SUU LÕBUSAKS 2019”

REEGLID

 

 

1. KORRALDAJA

Fanta kampaania „Suu lõbusaks 2019” (edaspidi: kampaania) korraldab Coca-Cola Balti Jookide AS Eesti, registrikood 10347265, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 507 6713 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi: reeglid). Videot üleslaadides nõustub osaleja käesolevate reeglitega.

Korraldajal on õigus reegleid ühepoolselt muuta või kampaania ennetähtaegselt lõpetada. Sellekohane teade avaldatakse korraldaja kodulehel ja korraldaja kampaania lehel.

2. OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud (alaealised isikud saavad osaleda ja lunastada auhindu vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad, kampaaniat läbi viiva reklaamiagentuuri töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed. 

3. KAMPAANIA KESTUS

Kampaania “Suu lõbusaks 2019” kestab: 16.05.2019–09.08.2019. Viimase võitja väljavalimisel lähevad arvesse videod, mis on üles laetud hiljemalt 07.08.2019 kell 23:59 (Eesti aja järgi).

 

Auhinnad antakse välja kuuel korral järgmistel nädalatel:

Nädal 22 – 31. mai

Nädal 24 – 14. juuni

Nädal 26 – 28. juuni

Nädal 28 – 12. juuli

Nädal 30 – 26. juuli

Nädal 32 – 9. august

 

 

4. KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

5. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

 

Kampaanias osalemiseks peab osaleja tegema oma versiooni Fanta videost Madlipz platvormil, kas sellele ise heli või subtiitreid lisades. Lisades videole heli või subtiitrid, annab kampaaniast osavõtja korraldajale õiguse kasutada neid materjale Fanta sotsiaalmeedia platvormidel.

6. AUHINNAD

 

Kampaania auhinnafondi koguväärtus on 300 eurot. Kampaania auhinnaks on PR pakk, mille on saanud ka Fanta influencerid. Pakk sisaldab JBL kõlarit „JBL GO 2“, kaks Fanta purki, Fanta lipsmacker ning kommi. (edaspidi: auhind). Igal võitja valimise päeval antakse välja üks auhind.

7. AUHINDADE VÕITMISE JA KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

Kampaanias osalemiseks peab osaleja end registreerima kasutajaks Madlipz platvormil (https://fanta.madlipz.com/ee/create). Registreerimise käigus peab osaleja täitma ankeedi, kus küsitakse tema e-posti aadressi ja parooli. Osaleja saab kasutajaks registreerida ka läbi enda Facebook kasutaja või Google profiili.

Korraldaja kasutab kampaania läbiviimiseks Madlipz platvormi, mida haldab Eigenuity Inc. Kampaania läbiviimiseks töötleb korraldaja Eigenuity Inc. poolt korraldajale edastatud isikuandmeid (e-posti aadressi ja/või kasutajanime) ja avaldab neid võitja väljakuulutamiseks. Täpsema info isikuandmete töötlemise kohta korraldaja poolt leiate kodulehelt https://www.coca-cola.ee/et/ettevote/konfidentsiaalsus/.

Registreerimisega kinnitab osaleja, et registreerimisel avaldatud informatsioon on tõene ja täpne. Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise.

Kokku valitakse välja kuus võitjat ülaltoodud kuupäevadel. Auhinna võitjad antakse teada Fanta sotsiaalmeedia kanalis (Instagram: @fantaeesti) jagades võitja Madlipzi kasutajanime ning osaleja poolt valmistatud videot. Iga kampaania influencer teatab kampaania perioodil kokku kaks võitjat. Ülaltoodud kuupäevadel valib üks influencer välja enda lemmik video ja teatab enda sotsiaalmeedia kontol võitja kasutajanime, mis on loodud Fanta Madipz platformil. Võitja valitakse välja kõikide osalejate seast, kes on koostanud reeglitele vastava video.

Võitja saab kampaania kestel võita ühe korra ja ühe auhinna. Igal auhinna väljaandmise päeval antakse välja ainult üks auhind.

Igale võitjale saadetakse teavitus tema võidust Madlipz platformile.

Võitja teavitatakse ka influenceri ja @Fantaeesti instagrami lehel nimetades kasutajanime ning näidates võitnud videot.

Auhindade kättesaamine:

Võitjale saadetakse e-maili teel teavitus, milles on juhised aadressi edastamiseks, kuhu korraldaja auhinna saadab. Korraldaja organiseerib auhinna saatmise võitjale Eesti Vabariigi piires.  

 

Kui võitja ei ole saanud teavitavat e-maili või ei ole auhinda kätte saanud, peab ta seitsme päeva jooksul alates võitja nimede avalikustamisest @fantaeesti instagramis ühendust võtma või helistama telefonil 507 6713.

 

8. KORRALDAJA VASTUTUS

 

Korraldaja, The Coca Cola Company ega teised nende grupi ettevõtted, nende esindajad või kampaaniat korraldanud agentuurid ei vastuta reeglites ega postitustes tehtud trükivigade eest. Kõik kampaanias osalemisega seotud kulud kannavad osalejad ning korraldaja neid ei hüvita, kui reeglitest ei tulene teisiti.

9.  KAEBUSTE LAHENDAMINE

Kõik kampaaniaga seotud kaebused (sh need, mis on seotud auhindade kättetoimetamise viisiga) tuleb esitada korraldajale kirjalikult 17. augustiks 2019 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 17.08.2019) aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti või eposti teel kharm@coca-cola.com.

Kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi käesolevate reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

Kui kampaanias osalemise õiguspärasuse suhtes on kahtlusi, teeb komisjon otsuse reeglite ja tuvastamist võimaldavate asjaolude alusel. Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv.

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud posti, e-kirja või telefoni teel.

Kui osaleja ei nõustu komisjoni otsusega, on tal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post avaldus@komisjon.ee, telefon 6 201 920).

 

 

10. MUUD SÄTTED

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima reegleid ja korraldaja otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid võitjale, kes on järginud kampaania reegleid.

Auhindu ei saa vahetada rahaks ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta telefonil 507 6713 või veebilehel www.fanta.ee.

Reeglid on kinnitanud AS COCA-COLA BALTI JOOGID AS