Coca-Cola kampaania „Musi õnnele“ REEGLID

1. ORGANISEERIJA

Coca-Cola tootekampaania „Musi õnnele” 2015 (edaspidi „Tootekampaania”) organiseerija on AS Coca-Cola HBC Eesti, äriregistrikood: 10345833, asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefoninumber 800 2653 (edaspidi „Organiseerija“). Tootekampaania viiakse läbi kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi „Reeglid”). Organiseerijal on õigus Reegleid täiendada või muuta vastava teadaande avaldamisega üleriigilise levikuga päevalehes ja veebilehel www.coca-cola.ee .

2. TOOTEKAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED

Tootekampaanias osalevad järgmised tooted:

Joogid Coca-Cola ja Coca-Cola Zero 0,5L plastpudelites, millel on vastav kampaaniasilt ja kork (edaspidi „Kampaaniatoode”) ja mis on ostetud Eesti territooriumil.

Kampaaniatoodete kampaaniakorgid on valget värvi ning nende peal on Coca-Cola kontuurpudeli sümbol ja eesti keelne kiri „3 korki = uus 0,5L Coca-Cola“ (edaspidi „Kampaaniakork“).

 

 

Organiseerija paneb Tootekampaania raames müügile 1 395 431 kampaaniatoodet.

3. OSALEMISKRITEERIUMID

Tootekampaanias saavad osaleda kõik füüsilised isikud, kes elavad Eesti territooriumil ja kes on vähemalt 12 aastat vanad, välja arvatud Organiseerija ja Tootekampaaniad teenindava reklaamiagentuuri töötajad ning teiste Organiseerija poolt otseselt või kaudselt Tootekampaania teenindamisega seoses kasutatavate äriühingute töötajad ning nende lähedased perekonnaliikmed.

4. TOOTEKAMPAANIA KESTUS

Tootekampaania „Musi õnnele“ algab 1. aprillil 2015 ja kestab kuni 15. juunini 2015 (kaasa arvatud).


5. TOOTEKAMPAANIA TERRITOORIUM

Tootekampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

6. AUHINNAD

Tootekampaania auhindadeks on
a) 348 858 Coca-Cola 0,5L plastpudelit (edaspidi nimetatud „Auhind“);

Kampaaniakorkide komplekte saab Auhinna vastu vahetada kuni 30. juunini 2015.

7. TOOTEKAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

Tootekampaanias osalemiseks tuleb osta Kampaaniatoodet ja alles hoida Kampaaniakorke. 3 (kolme) kampaaniakorgi eest saab 1 (ühe) Auhinna.

Võitjad peavad hoidma Kampaaniakorke alles kuni komplekti vahetamiseni auhinna vastu.

8. AUHINDADE JAGAMISE JA VÄLJASTAMISE PÕHIMÕTTED

Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest.

Osaleja, kellel on 3 (kolm) Kampaaniakorki, saab lunastada Auhinna müügikohtades, mis on tähistatud vastava sildiga, mis näitab, et müügikohas saab lunastada tasuta Coca-Cola pudeleid. Osaleja annab 3 (kolm) Kampaaniakorki ja saab vastu 1 (ühe) Auhinna.

Auhindu saab lunastada kuni 30. juunini 2015.

9. TOODETE KONTROLLIMINE

Kõiki Kampaaniakorke, mis esitatakse Organiseerijale või Organiseerijat Auhindade kättetoimetamisel abistavatele isikutele, kontrollib Organiseerija või vastav isik omal äranägemisel ning loetamatuid, järele tehtud, kopeeritud, võltsitud, rikutud, vigastatud või mis tahes moel muudetud korke ning mehhaanilisi või muid vigu (edaspidi „Korkide Defektid“) omavaid Kampaaniakorke vastu ei võeta.

10. ORGANISEERIJA VASTUTUS

The Coca-Cola Company ega Organiseerija ega nende agendid ega agentuurid ei vastuta trükivigade ega Kampaaniatoodete, sh Kampaaniakorkide, ebatäpsuste eest. Kõik Tootekampaanias osalemise ja Auhindade lunastamisega seotud kulud jäävad üksnes osalejate kanda ning Organiseerija neid ei hüvita, kui Reeglites teisiti pole sätestatud. Organiseerija ega The Coca-Cola Company ei vastuta Auhindade kättetoimetamata või jagamata jätmise eest, kui selle põhjuseks on Korkide Defektid.

11. KAEBUSTE KÄSITLEMISE KORD

Osalejatel tuleb Tootekampaaniaga seotud võimalikud kaebused (eriti Auhindade jagamisega seotud kaebused) esitada kirjalikult 30. juulini 2015 (kusjuures otsustavaks on postitempli kuupäev, mis ei või olla hilisem kui 30. juuli 2015) järgmisel aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti.

Kirjalikule kaebusele tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (kui see on olemas) ning kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja alus. Ülalnimetatud tähtajast hiljem esitatud kaebusi arvesse ei võeta.

Organiseerija vaatab kaebused läbi 14 päeva jooksul nende kättesaamisest arvates. Kaebusi vaatab läbi kolmeliikmeline komisjon, kelle määrab Organiseerija (edaspidi „Komisjon”). Komisjon kaalub osalejate poolt esitatud kaebuseid vastavalt Reeglitele ja asjakohastele õigusaktidele.

Juhul kui on tekkinud vaidlus Tootekampaanias osalemise tõendi kehtivuse või ehtsuse üle, langetab Komisjon otsuse vastavalt Reeglitele, Kampaaniakorgi mudelile ja Kampaaniakorgi omaduste kirjeldusele, mis on kontrollimise aluseks.

Komisjon vormistab oma otsused osalejate kaebuste kohta kirjalikult.

Komisjoni langetatud otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Komisjoni otsus võib olla seotud Reeglite eesmärgiga ja/või asjaoludega, mis ei ole Reeglitega seotud.

Organiseerija teavitab osalejaid Komisjoni otsusest tähitud kirjaga. Lisaks on Organiseerijal õigus teavitada osalejat Komisjoni otsusest telefoni teel.

12. MUUD SÄTTED

Reeglitega reguleerimata valdkondades lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Reeglitega reguleerimata valdkondades võib Organiseerija langetada otsuseid ühepoolselt, tuginedes seadustele ja Reeglitele.

Tootekampaanias osalejad nõustuvad Reegleid ning Organiseerija otsuseid täitma; Organiseerija otsused on kõigis Tootekampaaniaga seotud asjades lõplikud. Auhind antakse välja ainult juhul, kui osaleja Reegleid täidab.

Kui Reeglites pole teisiti sätestatud, ei vahetata Auhindu sularaha ega esemete vastu. Kasutamata või väljalunastamata Auhindu ei hüvitata.

Organiseerija tasub kõik Auhindadega seotud üksikisiku tulumaksud, kui need kehtivad.

Organiseerijal on õigus Tootekampaania igal ajal ühepoolselt Reeglite peatükis 1 kirjeldatud teatega tühistada, kui Reegleid on oluliselt rikutud või kuritarvitatud või kui esinevad vääramatu jõu asjaolud.

Osalejad saavad lisainformatsiooni Tootekampaania kohta telefonilt 800 2653 või veebilehelt www.coca-cola.ee; Reeglite täielik tekst on kättesaadav veebilehel www.coca-cola.ee.