REEGLID

Coca-Cola tootekampaania “EURO UEFA 2016 3. laine”
Registreerimise number: HKK000121

1. KORRALDAJA

 

Coca-Cola kampaania „EURO UEFA 2016 3. laine” (edaspidi „kampaania”) korraldab AS Coca-Cola HBC Eesti, registrikood: 10345833, asukoht: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon: 800 2653 (edaspidi „korraldaja”). Kampaania viiakse läbi vastavalt käesolevatele reeglitele (edaspidi „reeglid”). Korraldajal on õigus reegleid muuta ja täiendada kooskõlas kohalduvatest õigusaktidest tulenevate nõuetega, teavitades sellest avalikkust üleriigilise levikuga ajalehes ja veebilehel www.coca-cola.ee.

 

2. KAMPAANIAS OSALEVAD TOOTED

 

Kampaania osalevad järgmised tooted:

joogid Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta Orange ja Sprite 0,5L plastpudelites, millel on kampaaniakork ja mis on ostetud Eesti territooriumil (edaspidi „kampaaniatooted”).

 

Kampaaniatoodete kampaaniakorgid on valget värvi ning nende peal on joogitopsi pilt ja eestikeelne tekst: “Iga 4. võidab” (edaspidi „kampaaniakork”).

Võiduga kampaaniakorgi puhul on korgi all üks kolmest pildist: (edaspidi „võiduga kampaaniakork”)

    a) pudeli pilt,

    b) jalgpalli pilt või

    c) McDonald’s logo.

 

Korraldaja paneb kampaania raames müügile kuni 500 000 kampaaniatoodet. Võiduvõimalus on 25%.

 

3. OSALEMISE TINGIMUSED

 

Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti territooriumil elavad füüsilised isikud, kes on vähemalt 12 aastat vanad (alaealised võivad osaleda kampaanias ja lunastada võite üksnes seadusliku esindaja juuresolekul), välja arvatud korraldaja ja kampaaniat teenindava reklaamiagentuuri töötajad ning teiste korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaania teenindamisega seoses kasutatavate äriühingute töötajad ning nende lähisugulased.

 

4. KAMPAANIA KESTUS

 

Kampaania “EURO UEFA 2016 3. laine” kestab 27. aprillist 15. juunini 2016.

Kampaaniatooteid müüakse 15. juunini 2016 või kuni neid jätkub (kui kampaaniatooted lõpevad enne 15. juunit 2016).

Auhindu saab lunastada kuni 15. juulini 2016.

 

5. KAMPAANIA TERRITOORIUM

 

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

 

6. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

 

    a) Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatoote ja otsima

        kampaaniakorgi alt vastavat pilti.

    b) Võitjad peavad võiduga kampaaniakorgi kuni auhinna kättesaamiseni alles hoidma.

 

7. AUHINNAD

 

Kampaania kogu auhinnafondi väärtus on EUR 95 833,16.

Kampaania käigus antakse välja järgmised auhinnad:

    a) 122 334 Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange'i või Sprite'i 0,5L jooki, mis

        antakse välja 0,5L plastpudelis joogina vastavalt tähistatud jaemüügikohtades või

        0,5L papptopsis joogina McDonald’s restoranides. Ühe artikli väärtus on 0,74 EUR.

    b) 1 000 täispuhumata jalgpalli. Ühe artikli väärtus on 3,64 EUR.

    c) 1 666 McDonald’s vautšerit väärtusega 1 EUR. Ühe artikli väärtus on 1 EUR.

(Edaspidi ühiselt „auhinnad”).

 

8. AUHINDADE JAGAMISE JA VÄLJAANDMISE PÕHIMÕTTED

 

Kampaaniatooteid saab osta Eesti territooriumil asuvatest jaemüügikohtadest, mis osalevad kampaanias.

 

Võiduga kampaaniakorgi eest saab auhinna kätte järgmiselt.

 

    1) Osaleja, kellel on võiduga kampaaniakork, millel on pudeli pilt, saab oma

        kampaaniakorgi Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange'i  või Sprite'i 0,5L

        plastpudelis joogi vastu vahetada jaemüügikohas,mis on tähistatud sildiga, mis

        näitab, et selles kaupluses antakse korkide vastu tasuta pudeleid. Need

        jaemüügipunktid on loetletud ka kampaania tarbeks koostatud nimekirjas, millega

        saab tutvuda veebilehel aadressil www.coca-cola.ee. Jaemüügikohad pakuvad

        auhindade lunastamise võimalust vastavalt toodete kättesaadavusele kaupluses ja

        sõltuvalt kaupluste võimalustest korke eri jookide vastu vahetada.

 

        Osaleja, kellel on võiduga kampaaniakork, millel on pudeli pilt, saab oma

        kampaaniakorgi Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange'i või Sprite'i 0,5L

        papptopsis joogi vastu vahetada McDonalds' restoranides, mille loetelu on

        esitatud veebilehel aadressil www.coca-cola.ee.

 

        Osaleja annab võiduga kampaaniakorgi ära ja saab auhinna vastu.

 

    2) Osaleja, kellel on võiduga kampaaniakork, millel on korgi all:

            I) jalgpalli pilt; või

            II) McDonald’s logo.

 

            saab auhinna lunastada ainult McDonalds' restoranides, mille loetelu on esitatud

veebilehel aadressil www.coca-cola.ee.

 

McDonalds' logoga kampaaniakorgi vastu lunastatakse ainult üks auhind ühe ostu (tšeki) kohta ja kui ostusumma jääb alla 1 euro, siis vahet ei hüvitata.

Osaleja annab võiduga kampaaniakorgi ära ja saab auhinna vastu.

 

9.  VÕIDUGA KORKIDE KONTROLL

 

Auhinna saamiseks peab osaleja andma ära võiduga kampaaniakorgi, nagu on sätestatud punktis 8.

 

Kõiki kampaaniakorke, mis esitatakse korraldajale või korraldajat auhindade väljaandmisel abistavatele isikutele, kontrollib korraldaja või vastav isik omal äranägemisel. Kui kampaaniakork on loetamatu, järele tehtud, kopeeritud, võltsitud, rikutud, vigastatud või mis tahes moel muudetud või kui kampaaniakorgil või kampaaniakleebisel on mehaanilised või muud defektid (edaspidi „korgi defektid“), siis sellist kampaaniakorki vastu ei võeta.

 

10. KORRALDAJA VASTUTUS

 

The Coca-Cola Company ega korraldaja ning nende esindajad ja agentuurid ei vastuta trükivigade ega kampaaniatoodete, sh kampaaniakorkide ebatäpsuste eest. Kõik kampaanias osalemise ja auhindade lunastamisega seotud kulud jäävad üksnes osalejate kanda ning korraldaja neid ei hüvita, kui käesolevates reeglites pole sätestatud teisiti. Korraldaja ega The Coca-Cola Company ei vastuta selle eest, kui auhinda ei anta välja korgi defektide tõttu.

 

11.  KAEBUSTE KÄSITLEMINE

 

Kampaaniaga seotud võimalikud kaebused (eriti auhindade jagamise viisiga seotud kaebused) tuleb osalejatel esitada kirjalikult 15. juulini 2016 (kusjuures otsustavaks on postitempli kuupäev, mis ei või olla hilisem kui 15. juuli 2016) järgmisel aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti.

 

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (kui see on olemas) ning kaebuse üksikasjalik kirjeldus ja alus. Ülalnimetatud tähtajast hiljem esitatud kaebusi arvesse ei võeta.

 

Organiseerija vaatab kaebused läbi 14 päeva jooksul nende kättesaamisest arvates. Kaebusi vaatab läbi kolmeliikmeline komisjon, kelle määrab korraldaja (edaspidi „komisjon”). Komisjon kaalub osalejate poolt esitatud kaebusi vastavalt käesolevatele reeglitele ja asjakohastele õigusaktidele.

 

Kui on tekkinud vaidlus kampaanias osalemise tõendi kehtivuse või ehtsuse üle, lähtub komisjon oma otsuse tegemisel käesolevatest reeglitest, kampaaniakorgi mudelist ja kampaaniakorgi omaduste kirjeldusest, mis on kontrollimise aluseks.

 

Komisjon vormistab oma otsused osalejate kaebuste kohta kirjalikult.

 

Komisjoni langetatud otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja täitmiseks kohustuslik. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgiga ja/või asjaoludega, mida reeglid ei käsitle.

 

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud kirjaga. Lisaks on korraldajal õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest telefoni teel.

 

12. MUUD SÄTTED

 

Käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Küsimustes, mida reeglid ei käsitle, võib korraldaja langetada otsuseid ühepoolselt, tuginedes seadustele ja reeglitele.

 

Kampaanias osalejad nõustuvad käesolevaid reegleid ja korraldaja otsuseid täitma; korraldaja otsused on kõigis kampaaniaga seotud küsimustes lõplikud. Auhind antakse välja ainult juhul, kui osaleja täidab reegleid.

 

Kui reeglites pole teisiti sätestatud, ei vahetata auhindu sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või väljalunastamata auhindu ei hüvitata.

 

Korraldajal on õigus kampaania igal ajal ühepoolselt reeglite punktis 1 kirjeldatud teatega tühistada, kui reegleid on oluliselt rikutud või kuritarvitatud või kui esinevad vääramatu jõu asjaolud.

 

Lisateavet kampaania kohta saab telefonil 800 2653 või veebilehel www.coca-cola.ee. Reeglite täielik tekst on kättesaadav veebilehel www.coca-cola.ee.

 

Reeglid on heaks kiitnud AS Coca-Cola HBC Eesti juhatus.