Isikuandmete puutumatust käsitlev teade, mida kohaldatakse Coca-Cola.ee töödeldavate isikuandmete kontekstis

VIIMATI TÄIENDATUD: 01.09.2018

 

 

1. Üldine isikuandmete kaitse eeskiri 1

2. Milliseid isikuandmeid Teie kohta kogume? 2

3. Kuidas Teie isikuandmeid kogume? 3

4. Kuidas Teie isikuandmeid kasutame? 4

5.     Millist profileerimist kasutame? 7

6.      Kellele Teie isikuandmeid avaldatakse? 8

7. Kolmandate osapoolte saidid / kolmandate osapoolte teenusepakkujad 10

8. Kolmandate osapoolte reklaamiga seotud müüjad 10

9.      Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega, kuidas saate neid kasutada ja kuidas meiega ühendust võtta? 11

10. Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid? 11

11.    Saitide kasutamine alaealiste poolt ja hoiatus vanematele 12

12.    Milliseid isikuandmeid edastame väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda? 12

13.    Kohaldatav seadus 13

14.    Uuendused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates 13

 

1. Üldine isikuandmete kaitse eeskiri

 

a. Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates („isikuandmete puutumatust käsitlev teade“) on sätestatud meie poliitika seoses Teie isikuandmete töötlemisega, mida me kogume

- oma veebilehelt www.coca-cola.ee („veebileht“),

- sidusrakendusest Coca-Cola („rakendus“); ja

- sidussotsiaalmeedialehelt www.facebook.com/cocacolaestonia („sotsiaalmeedia“) (üheskoos nimetatud kui „saidid“).

Isikuandmed on otseselt või kaudselt Teisse kui üksikisikusse puutuv teave („isikuandmed“).

b. NV Coca-Cola Services SA, registrijärgse asukohaga Chaussée de Mons 1424, 1070 Brüssel („CCS“), on vastutav andmetöötleja (vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, edaspidi nimetatud kui  „isikuandmete kaitse üldmäärus“), kes vastutab meie isikuandmete töötlemise eest seoses saitidega (edaspidi nimetatud kui „meie“ ja „meid“).

c. Teil on võimalus tutvuda isikuandmete puutumatust käsitleva teatega, vajutades lingile pealkirjaga „Isikuandmete puutumatust käsitlev teade“, mille leiate iga veebilehe jalusest, sotsiaalmeedias ja lehel, kus saate meie rakenduse alla laadida. Täname, kui loete käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate hoolikalt läbi.

2. Milliseid isikuandmeid Teie kohta kogume?

 

a. Isikuandmed, mida Teie kohta kogume ja töötleme

Kogume ja töötleme järgmist informatsiooni Teie kohta:

· Perekonnanimi;

· Eesnimi;

· Sugu;

· Sünnikuupäev;

· Kasutajanimi;

· Postiaadress;

· Telefoninumber (sh laua- ja mobiiltelefoninumbrid);

· E-posti aadress;

· Avalik sotsiaalmeedia profiil: nimi, handles, fotod, „laigid“, asukoht, muu avaliku profiili teave;

· Kasutaja loodud sisu sotsiaalmeedias: sotsiaalmeedias jagatavad fotod, sõnumid, videod, sümbolid, hashtag’id ja salvestused;

· Asukohainformatsioon;

· Hobid ja huvid;

· Tarbimisharjumused;

· Informatsioon brauseri ja seadme kohta: IP-aadress, MAC-aadress, Google Ad ID, ID reklaamijatele (seadme ID);

· Serveri logifailide informatsioon;

· Rakenduse kasutusandmed;

· Tegevusega seotud isikuandmed (nt tegevuse andmed ja konkreetsetel saitidel oldud aeg, saitide külastamise arv, millistel ikoonidel klikitakse).

 

b. Palume Teil mitte saata ega avaldada meile tundliku informatsiooni saitidel, saitide kaudu ega mingil muul viisil.

Tundlik informatsioon tähendab tundlike küsimustega seotud isikuandmeid - näiteks:

· rassiline või etniline päritolu,

· poliitilised vaated,

· religioon või muud uskumused,

· tervislik või meditsiiniline seisund,

· kriminaalne taust,

· kuulumine ametiühingutesse,

· seksuaalne orientatsioon.

3. Kuidas Teie isikuandmeid kogume?

Kogume Teie isikuandmeid järgnevalt:

· Saitide kaudu:  kogume isikuandmeid saitide kaudu.

· Offline:  kogume Teie isikuandmeid väljaspool veebi, näiteks siis, kui võtate ühendust klienditeenindusega;

· Kui laete rakenduse alla:  kui laadite rakenduse alla ja kasutate seda, jälgime ja kogume rakenduse kasutusandmeid - nt kuupäev ja kellaaeg, mil Teie seadmes olev rakendus ühendub meie serveritega ja milline informatsioon ning failid on rakendusse laetud Teie telefoninumbri alusel;

 

· Füüsiline asukoht: kogume andmeid Teie seadme füüsilise asukoha kohta, kasutades näiteks satelliiti, mobiilimasti või Wifi signaalid;

 

· Küpsiste kasutamine: küpsiste abil kogume Teie isikuandmeid saitide külastamisel. Küpsiste reeglid reguleerivad Teie isikuandmete kogumist ja töötlemist küpsiste abil, mille peaksite hoolikalt läbi lugema. Võite küpsised kas aktsepteerida või neist keelduda (välja arvatud rangelt vajalikud küpsised, mis on küpsiste reeglites sätestatud).;

Saitide kaudu edastatavad isikuandmed, on kombineeritud isikuandmete ja muu informatsiooniga, mida meile annate (nii online kui offline vahendite) või meie poolt muul viisil omandatud andmetega.

4. Kuidas Teie isikuandmeid kasutame?

 

Kasutame Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a.  Teie päringutele vastamine / administratiivne suhtlus

· Teie päringutele, küsimustele ja kommentaaridele vastamiseks ning Teie soovide täitmiseks.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvid Teie päringutele vastamiseks.

· Saatmaks Teile administratiivseid teateid - näiteks informatsiooni saitide kohta, tingimuste muudatusi ja muutuseid käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvid teavitamaks Teid õigeaegselt meie saitide arendamisest, tingimuste muudatustest ja muutustest käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates.

b.  Andmeanalüüs, mis põhineb Teie avalikul sotsiaalmeedia profiilil ja jagatud sisul

· Kogume Teie isikuandmeid, et mõõta Teie kaasatust meie sotsiaalmeedias ning analüüsida Teie huvisid. Täpsemalt öeldes kogume sisu, mida jagate sotsiaalmeedias ja oma avalikul sotsiaalmeedia profiilil, et analüüsida informatsiooni ja teha järeldusi tarbimissuundade ning mustrite kohta. See aitab paremini mõista meie sotsiaalmeedia kasutajaid ning seda, millised nad on ja kuidas nad reageerivad meie toodetele, teenustele ja sisule. Tundes oma sotsiaalmeedia kasutajaid paremini, võime kohandada saidid vastavalt kasutajate eelistustele, kuid üldisemas mõttes ka Coca-Cola toodete ning teenuste edendamiseks.

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek

Teil on võimalus aktsepteerida või keelduda isikuandmete kogumisest ja taastamisest eelmainitud eesmärgil määrates oma privaatsuseelistused saitide privaatsussektsioonis https://id.coke.com/ . Peate ainult lisama linnukese vastavasse kastikesse, kui soovite, et Teie isikuandmeid töödeldakse eesmärgil, mis lubab meil teostada andmeanalüüsi, kasutades Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ning jagatud sisu, et selgitada trende ning täiustada meie saite ja üldisemalt Coca-Cola tooteid ning teenuseid. Eemaldage linnuke kastist, kui Te seda ei soovi. Kastike on vaikimisi märkimata.

Võite taganeda nõusolekust Teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta ülalmainitud eesmärgil, eemaldage linnuke vastavast kastist, mis asub saitide privaatsussektsioonis. Võite meid ka teavitada nõusoleku tagasivõtmisest e-posti teel või meile kirjutades või helistades, kasutades käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate 9. lõikes esitatud kontaktinformatsiooni. Kui olete nõusoleku tagasi võtnud, lõpetame antud eesmärgil töötlemise.

c.  Andmeanalüüs seoses Teie tegevusega saitidel

 

· Kogume Teie isikuandmeid (sh asukohaandmeid) selleks, et mõõta Teie osalust saitidel (nt teada, kuidas Te saite kasutate, millal Te neid kasutate ja kui sageli ning millist seadet kasutades, kui kaua nendel viibite ja mis tingimustel linkidele vajutate). Analüüsil põhinedes teeme järeldusi tarbimistrendide ja -mustrite kohta. See aitab meil saitide kasutajaid paremini tundma õppida ning kohandada saite vastavalt kasutajate tuvastatud eelistustele ning ka Coca-Cola tooteid ja teenuseid üldiselt arendada.

Töötlemise õiguslik alus: Teie nõusolek

Teil on võimalus aktsepteerida või keelduda isikuandmete kogumisest ja kasutamisest, mis puudutab Teie tegevust saitidel ja mille eesmärgiks on andmete analüüs trendide tuvastamiseks ning meie saitide ja üldiselt ka Coca-Cola toodete ning teenuste täiustamiseks  , määrates privaatsuseelistused saitide privaatsussektsioonis https://id.coke.com/. Peate lihtsalt vajutama vastaval kastikesel, kui soovite, et Teie isikuandmeid töödeldakse eesmärgil, mis võimaldab meil analüüsida andmeid trendide tuvastamiseks ning meie saitide ja üldiselt ka Coca-Cola toodete ning teenuste täiustamiseks. Eemaldage linnuke kastist, kui te seda ei soovi.

Võite taganeda nõusolekust isikandmete kogumiseks ja kasutamiseks ülalmainitud eesmärgil eemaldes linnuke vastavast kastist, mis asub saitide privaatsussektsioonis, e-posti teel või meile kirjutades või helistades, kasutades käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate 9. lõikes välja toodud kontaktandmeid. Kui olete nõusoleku tagasi võtnud, lõpetame antud eesmärgil töötlemise

d.        Teie poolt sotsiaalmeedias avaldatud sisu säilitamine ja jagamine

· Võite jagada sisu meie sotsiaalmeedias – nt fotosid endast, sõnumeid, hashtag’e, videoid ja salvestusi. Kui avaldate sellist sisu meie sotsiaalmeedias, võime otsustada, et jagame seda sisu (ja Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili) meie saitidel turunduskampaania kontekstis ning üldisemalt selleks, et tutvustada ja esile tõsta meie saite, Coca-Cola tooteid ja Coca-Cola teenuseid. Seda tehes säilitame Teie isikuandmed Coca-Cola keskses tarbijasuhtluse andmebaasis (CID).

Töötlemise õiguslik alus: kasutaja nõusolek

Võite taganeda nõusolekust isikandmete kogumiseks ja kasutamiseks ülalmainitud eesmärgil https://id.coke.com/. Peate ainult lisama linnukese vastavasse kastikesse, kui soovite, et töötleme Teie isikuandmeid, mille eesmärgiks on salvestada ja jagada meie saitidel sisu, mida avaldate sotsiaalmeedias. Kui Te seda aga ei soovi, siis eemaldage linnuke kastist. Kast on vaikimisi tühi.

Võite taganeda nõusolekust isikandmete kogumiseks ja kasutamiseks ülalmainitud eesmärgil [eemaldage linnuke vastavast kastist, mis asub saitide privaatsussektsioonis]. Võite meid ka teavitada nõusoleku tagasivõtmisest (e-posti teel või meile kirjutades või helistades, kasutades käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate 9. lõikes välja toodud kontaktandmeid). Kui olete nõusoleku tagasi võtnud, lõpetame antud eesmärgil töötlemise

e.           IT haldus

· Kasutame Teie isikuandmeid serveriprobleemide tuvastamiseks, saitide haldamiseks ja nende funktsioneerimise kontrollimiseks.

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvid, et hallata IT-süsteeme ja võrgustikke ja tagada saitide funktsionaalsus.

f.            Tehingud

             

 

Juhul, kui teete saitide kaudu mõne tehingu (näiteks ostate Coca-Cola ja sidusbrändide kaupa) salvestame tehingu jaoks sisestatud makseandmed koos muude isikuandmetega – näiteks aadress, kuhu Teie tooted saadetakse. Kasutame isikuandmeid Teie tehingu ja ostu sooritamiseks.

 

Töötlemise õiguslik alus: Teie isikuandmete töötlemine, et teostada tehinguid vastavalt Teie ostulepingule.

g.           Vastavus meie õiguslikele kohustustele

· Selleks, et vastata õiguslikele kohustustele, õiguslikele menetlustele või valitsusasutuste korraldustele, mis võivad sisaldada väljaspool Teie elukohariiki olevate valitsusasutuste korraldusi ja kui põhjendatult usume, et seda meilt õiguslikult nõutakse ning kui Teie isikuandmete avaldamine on rangelt vajalik, et vastata eelmainitud õiguslikele kohustustele, õiguslikele menetlustele või valitsusasutuste korraldustele.

 

Töötlemise õiguslik alus: vastavus meie õiguslikele kohustustele

g.           Meie huvide seaduslik kaitse

· Selleks, et seaduslikult jõustada tingimusi, kaitsta meie või sidusettevõtjate tegevusi, kaitsta meie ja/või meie sidusettevõtjate õiguseid, privaatsust, ohutust või vara ning võimaldada meil rakendada saadaolevaid õiguskaitsemeetmeid või piirata kahjusid, mida võime kanda.

 

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvid oma organisatsiooni seaduslikuks kaitsmiseks

 h. Korporatiivsed / ühinemise ja omandamise tegevused

· Selleks, et teostada meie äri, varade või varude (kogu või osa) reorganiseerimist, ühinemist, müüki, ühisettevõtet, loovutamist või võõrandamist (muuhulgas seoses pankroti või sarnaste menetlustega).

Töötlemise õiguslik alus: meie õigustatud huvid korporatiivse strateegia elluviimiseks

5. Millist profileerimist kasutame?

 

a.  Kasutame Teie isikuandmeid nende hindamiseks ja profileerimiseks automaatsel meetodil ning Google UID abil. Hindamise ja profileerimise eesmärgid on kirjeldatud käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate 4. lõikes: (i) andmeanalüüs, mis puudutab Teie tegevust saitidel ja (ii) andmeanalüüs, mis kasutab Teie avalikku sotsiaalmeedia profiili ning jagatud sisu.

 

b. Profileerimisel ei ole Teie suhtes mingeid õiguslikke mõjusid ja see ei mõjuta ka Teie kogemust saitide külastamisel. See ei hõlma Teie isikliku käitumise ega tegevuse jälgimist. Seda kasutatakse ainult selleks, et aidata meil üldisemalt tundma õppida saitide kasutajate eelistusi ja käitumist ning selle analüüsi põhjal saite, Coca-Cola tooteid ja Coca-Cola teenuseid täiustada

6. Kellele Teie isikuandmeid avaldatakse?

 

Teie isikuandmed avaldatakse järgmistele saajatele:

a. Coca-Cola Balti Jookide AS

 

b. Adobe Managed Services, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

c. APIGEE Edge Platform, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

e. CI&T, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge (agentuur, mis haldab GO!Progressive)

 

f. DMeX, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge

 

g. EPAM (vastutab CID-i programmeerimise eest ja asub Ungaris)

 

h. ExactTarget, mis toetab meie IT-süsteemi ja teostab andmeanalüüsi isikuandmete puutumatust käsitleva teate eesmärkidel;

 

i. Gigigo (haldab Orchextra platvormi)

 

j. Gigya, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

k. Google, mis toetab meie IT-süsteemi ja teostab andmeanalüüsi isikuandmete puutumatust käsitleva teate eesmärkidel

 

l. ICP (pakub sisuhaldusteenuseid DMeX-ile)

 

m. Livefyre, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

n. Janrain, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

o. MicroStrategy, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

p. MRM-McCann, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

(haldab kogu Journey platvormi)

 

q. Qualtrics, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

r. SalesForce, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

s.  SessionM, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

t.  Wayin DB

u. WordPress, mis majutab meie IT-süsteeme ja pakub süsteemituge;

 

v. [Wunderman (kampaaniate sisuhaldus)]

 

w. CIC töövõtja

 

x. Seoses asjassepuutuvate ametivõimude, sidusettevõtjate ja kolmandate osapooltega peame vajalikuks ja kohaseks järgmist: (a) vastavust meie õiguslikele kohustustele; (b) vastamist avalike ja riigiasutuste päringutele, mis võivad hõlmata ka väljaspool Teie elukohariiki asuvaid avalikke või valitsusasutusi; (c) meie tingimuste jõustamist; (d) meie või meie sidusettevõtjate tegevuse kaitsmist; (e) meie ja meie sidusettevõtjate õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmist; ja (f) võimalust rakendada saadaolevaid parandusmeetmeid või piirata kahjusid, mida võime kanda.

7. Kolmandate osapoolte saidid / kolmandate osapoolte teenusepakkujad

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei käsitle kolmandate osapoolte andmetöötluse ja -kaitse meetodeid, sh kolmandate osapoolte hallatavad saidid, millele nendel saitidel on viitav link. Samuti ei vastuta me eelmainitu eest. Lingi olemasolu saitidel ei tähenda, et meie või meie sidusettevõtjad annavad lingitud saidile oma heakskiidu.

Eriti tuleks silmas pidada, et saitidel võib olla link e-kaubanduse veebilehtedele, sh mõnedele e-kaubanduse veebilehtedele Coca-Cola brändiga.  Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade ei reguleeri e-kaubanduse veebilehti, mille kohta võib saitidel olla viitav link. Isikuandmed, mille esitate e-kaubanduse veebilehe kaudu, alluvad vastava e-kaubanduse veebilehe isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele, mitte aga käesolevale isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele. Me ei kontrolli e-kaubanduse saidi kaudu kogutud informatsiooni kasutamist ega ei vastuta selle eest.

Teatud juhtudel võime kasutada kolmanda osapoole makseteenust saitidel tehtud maksete töötlemiseks ja/või annetuste kogumiseks. Sellistel juhtudel võidakse Teie isikuandmeid koguda kolmandate osapoolte (mitte meie) poolt [ning need alluvad kolmandate osapoolte isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele, mitte käesolevale isikuandmete puutumatust käsitlevale teatele. Meil ei ole kontrolli selle üle, kuidas kolmandad osapooled kasutavad või avaldavad Teie isikuandmeid ja me ei vastuta selle eest. Me ei anna heakskiitu eelmainitud kolmandatele osapooltele või nende veebilehtedele. Me ei esinda kolmandate osapoolte isikuandmete kaitse eeskirjades sisalduva informatsiooni korrektsust, täielikkust, õigeaegsust või sobilikkust. Teie kohustuseks on lugeda hoolikalt kolmandate osapoolte isikuandmete kaitse eeskirjad läbi enne nende kasutamist.]

8. Kolmandate osapoolte reklaamiga seotud müüjad

Pange tähele, et meie veebi- ja e-posti reklaamiga seotud müüjad võivad kasutada pikslisilte, veebimajakaid, läbipaistvaid GIF-e ja muid sarnaseid tehnoloogiaid seoses saitidega, mis aitab meil hallata nii veebi kui e-posti reklaamikampaaniaid ja suurendada kampaaniate efektiivsust. Näiteks kui müüja on lisanud Teie arvutile unikaalse küpsise, võib ta kasutada pikslisilte, veebimajakaid, läbipaistvaid GIF-e või muid sarnaseid tehnoloogiaid küpsise tuvastamiseks siis, kui saite külastate ning teada saamiseks, milline meie veebireklaamidest võis Teid meie saitidele tuua. Müüja võib vastava informatsiooni anda meie kasutusse. Pange tähele, et võime liita müüjatelt saadud informatsiooni isikuandmetega, mida oleme Teie kohta eelnevalt kogunud.

Võime oma saitidel kasutada reklaamimiseks kolmandate osapoolte reklaamiagentuure. Need ettevõtted võivad kasutada informatsiooni (mis ei hõlma Teie nime, aadressi, e-posti aadressi ega telefoninumbrit) seoses saitide külastamisega, et näidata reklaame kaupade ja teenuste kohta, mis Teile huvi pakuvad. Kui soovite selle kohta lisainformatsiooni, külastage veebilehte [http://evidon.com]. Kui soovite lugeda võimalustest, kuidas eelmainitud ettevõtted ei koguks ega kasutaks kõnealust informatsiooni, külastage veebilehte [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

9. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega, kuidas saate neid kasutada ja kuidas meiega ühendust võtta?

 

a. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus:

· saada koopia kõikidest isikuandmetest, mis meil Teie kohta on;

· nõuda meilt ebakorrektsete isikuandmete uuendamist või parandamist või puudulike isikuandmete täiendamist;

· nõuda meilt isikuandmete töötlemise lõpetamist otseste turunduseesmärkide jaoks.

Teatud juhtudel on Teil õigus:

· vaidlustada oma isikuandmete töötlemine;

· nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist;

· piirata meiepoolset isikuandmete töötlemist; ja

· nõuda, et edastame Teile teatud isikuandmeid Teie kohta või edastame need mõnele muule vastutavale andmetöötlejale.

b. Teie õiguste kasutamine

Juhul, kui soovite ülalmainitud õiguseid kasutada, võite meiega ühendust võtta, valides ühe järgnevatest variantidest.

 

 

· Võite saata meile e-kirja järgmisel aadressil kharm@coca-cola.com

 

· Võite meile helistada telefoninumbril: +372 507 6713

 

· Võite meile kirjutada järgmisel postiaadressil: Coca-Cola Balti Jookide AS, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn

 

c. Õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele

Teil on õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele (eriti Teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise liikmesriigis), kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse viisil, mis rikub ELi isikuandmete kaitse üldmäärust 2016 / 679 kuupäevaga 27. aprill 2016. a.

 

d. Meie andmekaitseametniku (AKA) kontaktandmed

Võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga (AKA) järgmisel aadressil: DPO-Europe@coca-cola.com, Viale T. Edison 110/B – Sesto San Giovanni (MI), Itaalia; tel. nr: +39 3401178543.

10. Kui kaua säilitame Teie isikuandmeid?

 

a. Püüame hoida Teie isikuandmeid korrektse ja ajakohastatuna. Kustutame Teie kohta säilitatavad isikuandmed, kui me neid enam ei vaja.

 

b. Säilitame Teie isikuandmeid, mida kasutame käesolevas  isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkidel, maksimaalselt 2 aastat, välja arvatud õiguslike nõuete kehtimisel, mille alusel peame Teie isikuandmeid säilitama vähem või rohkem.

 

c. Palun tutvuge meie küpsiste reeglitega, kui soovite teada, kui kaua säilitame küpsiseid Teie lõppseadmes siin.

11. Saitide kasutamine alaealiste poolt ja hoiatus vanematele

 

a. Saidid on suunatud isikutele, kes on vähemalt 13-aastased või vanemad. Vanemate nõusolekut on vaja kuni 16-aastastel lastel. Palume, et alla 13-aastased isikud ei edastaks isikuandmeid saitide kaudu. Jätame endale õiguse igal ajal nõuda vanemliku nõusoleku tõestamist, et lubada alaealistega seotud isikuandmete töötlemist.

 

b. Teatud saitidel võivad olla vanusepiirangud, sõltuvalt sellest, mida peetakse teatud vanusegruppidele vaatamiseks sobivaks või mida õigusaktid seaduslikult lubavad. Konkreetsete vanusepiirangute kohaldamise korral on see selgesõnaliselt kirjas vastaval saidil. Võime esitada küsimusi Teie vanuse tõendamiseks.

12. Milliseid isikuandmeid edastame väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda?

 

Käesolevas  isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks edastame Teie isikuandmeid järgmistesse riikidesse väljapool Euroopa Majanduspiirkonda „kolmandad riigid“), mille kaitstuse taset peetakse piisavaks vastavalt GDPR-i artiklile 45

Võime ka edastada Teie isikuandmeid kolmandatele riikidele, mis ei paku piisavat kaitstuse taset .Sellisel juhul kohaldatakse meie andmekaitsesubjektide suhtes järgnevaid kaitsemeetmeid kooskõlas GDPR-iga, et tagada Teie isikuandmetele piisav kaitse:

- Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud standardsed andmekaitsesätted vastavalt GDPR-i 2. paragrahvi artiklile 46 (vajutage siia, et tutvuda Euroopa Komisjoni otsusega standardsete lepinguliste sätete kohta seoses andmete edastamisega andmetöötlejatele, kes asuvad kolmandates riikides; ja

- ELi-USA „Privacy Shield“ raamistik, mis puudutab Ameerika Ühendriikides asuvaid üksuseid (vajutage siia, et tutvuda Euroopa Komisjoni otsusega ELi-USA „Privacy Shield“ raamistikuga).

Palun võtke ühendust aadressil DPO-Europe@coca-cola.com, kui soovite informatsiooni isikuandmete edastamise kohta kolmandatesse riikidesse (sh asjassepuutuvad isikuandmete edastamise mehhanismid).

13. Kohaldatav seadus

Käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Belgia seaduste ning muude Euroopa Liidu kohaldatavate seaduste kohustuslike sätetega.

14. Uuendused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates

a. Lehe ülaservas asuv märge „VIIMATI TÄIENDATUD“ annab teavet selle kohta, millal käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet viimati muudeti.

 

b. Teid teavitatakse kõikidest planeeritavatest muudatustest seoses käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teatega aegsasti enne nende muudatuste tegelikku jõustumist.

 

Võite enda tarbeks käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate (või selle täiendatud versiooni) koopia välja trükkida, alla laadida või muul viisil salvestada.