Kasutustingimused

1. Meie kodulehele pääsemiseks ja selle kasutamiseks peate nõustuma järgnevate tingimustega ning võtma arvesse kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. Kodulehele pääsemise ja selle kasutamise kaudu nõustute Te ilma kitsenduste ja piiranguteta käesolevate kasutustingimustega ning kinnitate, et need on ülimuslikud kõigi varasemate lepingute suhtes, mis Teie ja The Coca-Cola Company vahel on sõlmitud. Kui Te käesolevate kasutustingimustega ilma kitsenduste ja piiranguteta ei nõustu, lahkuge kodulehelt.

2. Autoriõigused. Kodulehe ja kogu selle sisu, sealhulgas kõikide tekstide ja piltide (edaspidi sisu) autoriõigused kuuluvad The Coca-Cola Company'le või teistele isikutele, kusjuures kõik vastavad õigused on kaitstud, kui ei ole näidatud teisiti. The Coca-Cola Company või mõne muu isiku registreeritud või registreerimata kaubamärgiks on ka see osa sisust, mis kujutab kaubamärki, logo või teenindusmärki. Selle lehekülje sisu kasutamine on omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud, välja arvatud käesolevates kasutustingimustes lubatud viisidel. Samuti teatame Teile, et The Coca-Cola Company kaitseb kindlalt oma intellektuaalse omandi õigusi kogu seadusandluse ulatuses, kaasa arvatud kriminaalsüüdistuse esitamine.

3. Teie õigused kodulehe kasutamisel. The Coca-Cola Company annab Teile loa kasutada kodulehte, kuid Teil ei ole lubatud selle sisu levitada, muuta, kopeerida, edastada, välja panna, taaskasutada, taasesitada, avaldada, litsentseerida, luua sellest tuletatud teoseid, üle kanda, müüa või muudel viisidel kasutada ilma The Coca-Cola Company kirjaliku loata; keelatud on kodulehte kasutada selleks, et panna sinna üles või edastada seadusi rikkuvaid, ähvardavaid, võltsitud, eksitavaid, solvavaid, ahistavaid, teotavaid, laimavaid, vulgaarseid, roppe, skandaalseid, ärritavaid, pornograafilisi, rüvetavaid või muid materjale, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis rikuvad seadusi muul viisil. The Coca-Cola Company teeb täiel määral koostööd õiguskaitseasutustega ja täidab kohtute nõudeid, milles The Coca-Cola Company'l palutakse või kästakse esitada andmeid isikute kohta, kes on sellist teavet või materjale üles pannud või edastanud; keelatud on kasutada kodulehte oma äritegevuse reklaamimiseks või korraldamiseks.

4.Isikuandmete puutumatust käsitlev teade, mida kohaldatakse www.coca-cola.ee töödeldavate isikuandmete kontekstis. Teie poolt e-posti teel või muul viisil kodulehele edastatud isikuandmeid (nt nime, aadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi) kasutab The Coca-Cola Company vastavalt kodulehe isikuandmete puutumatust käsitleva teate põhimõtetele. Kõiki muid Teie poolt kodulehele edastatud teateid või materjale, nt küsimusi, kommentaare, ettepanekuid või muid sellelaadseid teateid, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja neid ei arvata omandiõigusega kaitstuks.

5. Tagatistest loobumine. KOGU SISU VÕIDAKSE MUUTA JA SELLE EESMÄRK ON AINULT TUTVUSTAMINE, ILMA ET SELLELE ANTAKS MINGEID KONKREETSELT VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVAID TAGATISI, SEALHULGAS EELDATAVAID KAUBANDUSLIKKE TAGATISI, SOBIVUSTAGATISI KONKREETSEL EESMÄRGIL KASUTAMISEKS JA TAGATISI MUUDATUSTE MITTETEGEMISE KOHTA. Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole eeldatavate tagatiste välistamine lubatud, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida. Piiramata eeltoodud tingimusi, ei taga ega kinnita The Coca-Cola Company seda, et sisu kasutamine Teie poolt ei riku kolmandate poolte õigusi ja et sisu on täpne, täielik või ajakohastatud. Samuti ei võta The Coca-Cola Company endale mingit vastutust ega kohustusi kodulehe aruteludes, jututubades, ülesriputatud teadetes, edastatud sõnumites, teadetetahvlitel ja muudes sellistes kohtades leiduvate seadusi rikkuvate, ähvardavate, võltsitud, eksitavate, solvavate, ahistavate, teotavate, laimavate, vulgaarsete, roppude, skandaalsete, ärritavate, pornograafiliste või rüvetavate ega muude materjalide eest, mis kujutavad endast tegusid või mis julgustavad tegudele, mida peetakse kriminaalseteks, mille eest saab võtta tsiviilvastutusele või mis rikuvad muul viisil seadusi.

6. Kohustuste tekke välistamine. TE KASUTATE KODULEHTE OMAL VASTUTUSEL. THE COCA-COLA COMPANY EGA SELLE TÜTARETTEVÕTTED, FILIAALID, AMETNIKUD, DIREKTORID EGA ESINDAJAD JA MUUD POOLED, KES ON OSALENUD KODULEHE LOOMISEL, PRODUTSEERIMISEL VÕI EDASTAMISEL, EI OLE VASTUTAVAD SEOSES SELLE VÕI SISUGA TEKKIVATE EGA SEOSES KODULEHE VÕI SISU KASUTAMISEGA TEKKIVATE OTSESTE, KAUDSETE, KARISTATAVATE, JUHUSLIKE, NIMELT TEKITATUD, JÄRELMINA TEKKINUD EGA MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KAS LEPINGUTEST, ÕIGUSRIKKUMISTEST, OTSESTEST KOHUSTUSTEST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST, NING SEDA ISEGI JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISEST ON ETTE TEATATUD. Meenutame, et mõnedes jurisdiktsioonides ei ole teatud kahjude eiramine lubatud, seega ei tarvitse mõned ülaltoodud välistavad tingimused Teie puhul kehtida.

7. Lingid muudele kodulehtedele. Koduleht võib sisaldada linke kodulehtedele, mille omanik ega haldaja ei ole The Coca-Cola Company. Sellised lingid on seal üksnes teabe kasutajale käepärasemaks tegemiseks. The Coca-Cola Company ei kontrolli ega vastuta selliste kodulehtede, nende sisu, konfidentsiaalsuse põhimõtete ega turvalisuse eest. Piiramata eeltoodud tingimusi, loobub The Coca-Cola Company vastutusest eriti kodulehtede puhul, mis rikuvad kolmandate poolte intellektuaalse omandi õigusi; on ebatäpsed, ebatäielikud või eksitavad; ei vasta kaubanduslikele tingimustele või ei ole sobivad konkreetsel eesmärgil kasutamiseks; ei taga piisavat turvalisust; sisaldavad viirusi või muid hävitavaid elemente või on teotavad või laimavad. Samuti ei anna The Coca-Cola Company nende kodulehtede sisule ega nende kaudu saadaolevatele toodetele ja teenustele oma kinnitust. Kui teete lingi sellistele kodulehtedele või käesolevale kodulehele, siis teete seda omal riisikol ja ilma The Coca-Cola Company loata.

8. Ekspordipiirangud. Käesoleva kodulehe tarkvara ja muud materjalid võivad langeda Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangute alla. Ameerika Ühendriikide ekspordipiirangute seadused keelavad teatud tehniliste andmete ja tarkvara eksportimist teatud territooriumidele. Käesolevalt kodulehelt ei tohi tarkvara alla laadida ega eksportida Kuubale, Iraaki, Liibüasse, Põhja-Koreasse, Iraani, Sudaani ja Süüriasse (või nende riikide kodanikele või elanikele) ega muudesse riikidesse, mille suhtes kehtib Ameerika Ühendriikide kaubandusembargo, ja Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi spetsiaalselt tähistatud kodanike nimekirjas või Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi keelatud tellimuste tabelis toodud isikutele. The Coca-Cola Company ei anna kellelegi õigust käesoleva kodulehe tarkvara ja tehnilisi andmeid alla laadida või eksportida Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustes keelustatud jurisdiktsioonidesse.

9. Tingimuste muudatused. The Coca-Cola Company võib käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ette teatamata muuta, ajakohastades neid. Need muudatused on Teile siduvad, seetõttu on soovitatav külastada käesolevat lehte teatud aja tagant, et kasutustingimused üle vaadata.

10. Seadused ja pädevusala. Käesolevaid kasutustingimusi ja kodulehe kasutamist reguleerivad USA Georgia osariigi seadused, hoolimata selle õiguskorrast. Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate kasutustingimuste ja/või kodulehega või mille oluliseks osaks on käesolevad kasutustingimused ja/või koduleht, kuuluvad USA Georgia osariigi Fultoni maakonnas asuvate üldise pädevusega kohtute ainupädevusse.