Coca-Cola pulmateemalise kampaania reeglid

 

1. KORRALDAJA

Coca-Cola pulmateemalist kampaaniat (edaspidi: kampaania) korraldab Coca-Cola Balti Jookide AS, registrikood 10347265, registrijärgne asukoht Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti, telefon 5076713

 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas käesolevate reeglitega (edaspidi: reeglid) ja kohalduvate õigusaktidega.

 

Korraldajal on õigus reegleid ühepoolselt muuta või kampaania ennetähtaegselt lõpetada. Sellekohane teade avaldatakse korraldaja kodulehel ja korraldaja Facebook’i lehel.

 

2. KAMPAANIA KESTUS

Kampaania kestab: 13.05.2019– 6.06.2019.

Kampaanias osalevad kõik Facebook’i vastava postituse alla lisatud kommentaarid, mis on sisestatud kuni 6.06.2019 kella 23:59:59-ni (Eesti ajavööndi järgi).

Auhinnad loositakse välja 7.06.2019 kell 12:00, juhuslikkuse alusel.

 

3. OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud.  Kampaanias ei saa osaleda korraldaja töötajad ning muude korraldaja poolt otseselt või kaudselt kampaaniaga seoses palgatud juriidiliste isikute töötajad ja nende vahetud pereliikmed.

 

4. KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

 

 

5. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

Auhinnad loositakse välja kõigi vahel, kes on abiellumas 2019. aastal ning on märgitud (kellegi poolt) või kes on ennast ise kampaania postituse alla märkinud.

 

Kommentaaridesse tuleb märkida järgmine info:

- 2019. aastal abielluva inimese nimi (vähemalt üks osapool); ja

- Kuupäev, millal abielu sõlmitakse.

 

 

6. AUHINNAD

Kampaania lõpus loositakse kolm võitjat.

Igale võitjale on auhinnaks maksimaalselt 150 Coca-Cola Regular klaaspudelit (250 ml), millest igal ühel on võitja poolt soovitud nimed. Võitjaga võetakse personaalselt ühendust ning lepitakse kokku, millised nimed pudelitele tulevad.

 

Pärast võitjalt soovitud nimede saamist kulub kuni 14 päeva, et auhind võitjani toimetada.

 

7. AUHINDADE KÄTTESAAMISE PÕHIMÕTTED

Auhinnad toimetatakse võitjani temaga kokkulepitud viisil. Korraldaja poolt toimub auhindade võitjani toimetamine Eesti Vabariigi piires. Auhindade kättetoimetamisega seotud tarnekulud katab Coca-Cola.

 

 

8.  KAEBUSTE LAHENDAMINE

Kõik kampaaniaga seotud tuleb esitada korraldajale kirjalikult 6. septembriks 2019 (postitempli kuupäev peab olema hiljemalt 6.09.2019) aadressil: Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, Eesti või e-kirja teel: kharm@coca-cola.com.

 

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

 

Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi käesolevate reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

 

Kui kampaanias osalemise õiguspärasuse suhtes on kahtlusi, teeb komisjon otsuse reeglite ja tuvastamist võimaldavate asjaolude alusel. Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv.

 

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest tähitud posti, e-kirja või telefoni teel.

 

Kui osaleja ei nõustu komisjoni otsusega, on tal võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post avaldus@komisjon.ee, telefon 6 201 920).

 

9. MUUD SÄTTED

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

 

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima reegleid ja korraldaja otsuseid. Auhind antakse vaid võitjale, kes on järginud kampaania reegleid.

 

Auhindu ei saa vahetada raha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhindu ei hüvitata.

 

Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate reeglite punktis 1 kirjeldatud viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud.

 

Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta telefonil 5076713.